วิธีการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

วิธีการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

รู้มาว่าปลูกได้ดีในดินร่วนปนทราย ชื้น ๆ แต่ไม่แฉะ

2 Likes

วิธ๊การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
การเตรียมพื้นที่
1.ตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อทำการปรับสภาพดิน
2.ไถดะ ผาน 3 ตากดิน 10-15 วัน
3.ไถหรือพรวนดินผาน 7ใส่ปูนตามค่าการวิเคราะห์และปุ๋ยคอกเก่า 2.0 ตัน
4 ทำแปลงปลูกเป็นร่องเนินหลังเต่าสูง50เซนติเมตร ร่องกว้าง2.0เมตร เพื่อให้ดินระบายนน้ำดี รากหน่อไม้ฝรั่งสามารถชอนไชไปหาอาหารสะดวกหน่องอกได้สะดวก และแลกเปลี่ยนประจุกับอากาศ อีกลดปัญหาโรคโคนเน่า เหี่ยว
5.กำหนดระยะปลูกระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ระหว่างแถว 1.50 เมตร
6.การเตรียมแปลงเพาะกล้าสำหรับการปลูก 1ไร่ ใส่ปุ๋ยคอกเก่า 30 อินทรีย์ ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 0.5 กิโลกรัมปูนขาว 1กก.
7.การให้ปุ๋ย
7.1หลังต้นกล้าอายุ 2เดือน ใส่ปุ๋ย 21-0-0อัตรา30 กิโลกรัมต่อไร่
7.2หลังต้นกล้าอายุ 3เดือน ใส่ปุ๋ย 15-15-15อัตรา30 กิโลกรัมต่อไร่
7.3ใส่ทุกๆเดือน ต่อๆไปครบ 9 เดือน
6เดือนทำราวพยุงต้น2แถวและตัดแต่งกอเหลือต้นแม่ 4-5 ลำ
ช่วงเก็บเกี่ยว เดือนที่8-10
เดือนที่ 11ช่วงพักต้นถอนต้นแก่หรือโทรมออกเหลือต้นสมบูรณ์4-5ต้น ให้ปุ๋ยอินทรีย์ 0.5 -1.0ตันปุ๋ยเคมี 12-24-12 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่
8.ปัจจัยสำคัญก็คือโรคและแมลง ได้แก่ เพลี้ยไฟ หนอนกระทู้หอม กระทู้ผัก หนอนสมอฝ้าย
โรคลำต้นไหม้ โรคเน่าเปียก

2 Likes

เป็นแนวทางที่มีประโยชน์มากคับ

1 Like

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณคับ ว่าจะปลูกด้วยพอดี