ระยะเวลาการใส่ปุ๋ยเคมีตอ้งหา่งกันกี่วัน

ระยะเวลาการใส่ปุ๋ยเคมีตอ้งหา่งกันกี่วัน

ใส่ตอนเตรียมหลุม ตอนปลูกได้สักพัก แล้วก็หลังเก็บอาจจะใส่ถี่หน่อย

พืชของท่านอยู่ในช่วงไหน