น้ำยางออกปริมาณน้อย ใส่ปุ๋ยยาราได้ 1 เดือน

น้ำยางออกปริมาณน้อย ใส่ปุ๋ยยาราได้ 1 เดือน

ใส่ปุ๋ยคอก แล้วก็ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 บำรุงค่ะ แต่ต้องไม่กรีดถี่เกินไปนะ

อ.มนู เคยให้แนวทางไว้แบบนี้ครับ

การที่น้ำยางออกมาน้อยนั้น ขึ้นการดูแล
1.การตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อปรับสภาพดิน และใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์
การจัดการปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก10-15 กิโลกรัม/ต้น/ปี ส่วนปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรัม/ต้น/ปีแบ่งใส่ 2 ครั้ง หรือตามค่าวิเคราะห์ ต้นฝนและปลายฝน
2. การจัดการน้ำให้อย่างเหมาะสม ถ้าแล้งขาดน้ำ น้ำยางก็ลดลง
4.อย่าหักโหมเร่งความถี่ในการกรีดยางมากเกินไป
5 การกรีดตามหลักวิชาการกำหนด และรักษาหน้ากรีดอย่าให้แห้งหรือตาย