ที่บ้านปลูกมะลิ...ณ ตอนนี้หนอนกินมะลิเต็มไปหมด...มีวิธีกำจัดไหมค่ะ

ที่บ้านปลูกมะลิ…ณ ตอนนี้หนอนกินมะลิเต็มไปหมด…มีวิธีกำจัดไหมค่ะ

3 Likes

หนอนเจาะดอกมะลิ เป็นหนอนผีเสื้อที่ดื้อยาสุดๆและกัดกินในดอก สารเคมียากที่จะเข้าไปสัมผัส

สารเคมีที่ใช้ป้องกันกำจัดหนอนเจาะดอกมะลิ
-สารกลุ่ม1 อะซีเฟต ไทโอไดคาร์บ หรือไตรคลอร์ฟอน
-สารกลุ่ม2ฟิโพรนิล
-สารกลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
-สารกลุ่ม5สไปนีโทแรม
-สารกลุ่ม6อีมาเมกติน
-สารกลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์
-สารกลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม22อินดอกซาคาร์บ
-กลุ่ม28 คลอแรนทรานิลิโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์
-สารผสมสำเร็จรูปกลุ่ม 4+3 ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
กลุ่ม28+4คลอแรนทรานิลิโพรล+ไทอะมีทอกแซม
กลุ่ม28+6คลอแรนทรานิลิโพรล+อะบาเมกติน
หมายเหตุการพ่นสารเน้นให้ถูกตัวและช่วงหนอนเล็ก เพราะหนอนโตจะทนทานและดื้อยาต่อสารเคมีทุกชนิด

พยายามป้องกันตัวเต็มวัยจะได้ผลขึ้นนะ มันจะได้ไม่วางไข่ อาจจับหรือวางดัก