ขอคำแนะนำสำหรับการปลูกถั่วหน้าแล้งหน่อยน่ะคัฟ

ขอคำแนะนำสำหรับการปลูกถั่วหน้าแล้งหน่อยน่ะคัฟ

3 Likes

การปลูกถั่วลิสงในฤดูแล้ง
การเตรียมพื้นที่
1.ตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อทำการปรับสภาพดิน
2.ไถหรือพรวนดินผาน 7ใส่ปูนตามค่าการวิเคราะห์และปุ๋ยคอกเก่า 2-2.5 ตัน
3 ทำแปลงปลูกเป็นร่องเนินลูกฟูกสูง30-40เซนติเมตร กว้าง0.6-1.0เมตรร่องน้ำ 30-50เซนติเมตร เพื่อให้ดินระบายนน้ำดี รากถั่วลิสงสามารถชอนไชไปหาอาหารสะดวก และแลกเปลี่ยนประจุกับอากาศ อีกลดปํญหาโรคโคนเน่า เหี่ยว
4.ปลูก2- 3 แถว ระยะระหว่างแถว 40 -60ระหว่างต้น 10-20เซนติเมตรปลูกลึก 5-8 เซนติเมตร
5. การให้ปุ๋ย
5.1ดินร่วนใช้ปุ๋ย อัตรา 3-9-0 กฺิโลกรัม/ไร่ของ N-P2O5-K2O
5.2 ดินร่วนเหนียวปนทรายใช้ปุ๋ย อัตรา 3-9-6 กฺิโลกรัม/ไร่ของ N-P2O5-K2O หรือ สูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่
การให้ก่อนหรือหลังงอกแล้ว15วัน โดยหว่านข้างแถวแล้วพรวนดินกลบพร้อมฉีดธาตุอาหารรองเพื่อให้ถั่วลิสงแข็งแรงดี ช่วยให้ออกดอกและติดฝักดก
6.สำหรับดินที่มีแคลเซี่ยมตำ่ ให้ใส่ยิปซัม อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ ในระยะดอกเริ่มบาน หรือใส่ช่วงทำวัชพืชครั้งที่ 2. ช่วงอายุ30วัน โดยหว่านข้างแถวแล้วพรวนดินกลบ
7.ให้น้ำสม่ำเสมอช่วงเช้า อย่าให้แฉะ วันเว้น1-2วัน แล้วแต่สภาพอากาศ
8.การกำจัดวัชพืชทำครั้งที่ หลังงอก 15 วัน และครั้งที่2หลังงอก 30 วัน โดย ใช้การถอน พร้อมทำการพูนโคนเตี้ยกว้างๆ ส่วนการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ
9.ปัจจัยสำคัญก็คือโรคและแมลง ได้แก่ เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น หนอนชอนใบถั่ว โรคที่สำคัญได้แก่ โรคโคนเน่าขาด และโรคโคนเน่าขาว โรคราจุด ราสนิม โรคยอดไหม้
10 .เมื่อถั่วเริ่มขะงักการเติบโตและใบเริ่มเหลือง ก็สุ่มถอนดูกะลาหรือเปลือกในเป็นสีน้ำตาล มากกว่า 60 % ก็ถอนได้