ตน ไม่งอก

ตน ไม่งอก

4 Likes

หมายถึงไม่แตกยอดหรือเปล่า

ครับ ไม่แตกยอด

1.ใส่ปุ๋ยคอกเก่า 10-15 กิโลกรัม/ต้น ปุ๋ยเคมี 15-15-15-หรือ16-16-16 ผสม 15-0-0
2.ราด สตาร์ท บี 1 เร่งการแตกรากใหม่
3.กระตุ้น การแตกใบด้วยสาหร่ายสกัด ปุ๋ยตัวหน้าสูง

3 Likes