ผมมีที่5ไร่ว่าจะปลูกหญ้าขายคิดว่าจะเป็นรายได้หลักได้มัยคับ

ผมมีที่5ไร่ว่าจะปลูกหญ้าขายคิดว่าจะเป็นรายได้หลักได้มัยคับ

1 Like

ได้ครับต้องมีนำ้และดินเลน จึงจะทำได้ตลอดปี