อยากรู้เพิ่มกับการปลูกแตงกวาและถั่วผักยาว

อยากรู้เพิ่มกับการปลูกแตงกวาและถั่วผักยาว

กรณีปลูกถั่ฝักยาว และแตงกวาเป็นการค้า
1.เก็บตัวอย่างดินไปส่งวิเคราะห์
2.ไถพรวน ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ใส่ปุ๋ยคอกเก่า ขี้ไก่แกลบ หรือปุ๋ยหมัก 2ตัน/ไร่
4.ใส่ปูนมาร์ล 200-400 กิโลกรัม/ไร่ หรือตามค่าวิเคราะห์ความต้องการปูนของดินเฉพาะแตงกวาปุ๋ยรองพื้น 15-15-15 อัตรา 30กิโลกรัม/ไร่ส่วนถั่วฝักยาวไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมี15-15-15
5.ทำการพรวนดินละเอียด ด้วยผาน7พรวน
6.ยกแปลงสูง40-50 เซนติเมตร กว้าง 1.20 เมตร
7.กำหนดระยะปลูกแตงกวา50X70เซนติเมตรได้2แถว ระยะปลูกถั่วฝักยาว50X100 เซนติเมตรได้1แถว กลางแถว
8.เพาะเมล็ดแตงกวา เมื่อต้นกล้ามีใจริง 4ใบ ค่อยทำการย้ายปลูก
9.ถั่วฝักยาวหยอดเมล็ด 3 เมล็ด
การให้ปุ๋ย
9.1แตงกวาหลังย้ายกล้าแล้ว 14 วันเริ่มใหปุ๋ย 46-0-0 อัตรา30กิโลกรัมต่อไร่หลังปลูกอายุ 25 วัน ให้ 15-15-15 อัตรา 40-50 กิโลกรัม/ไร่
9.2ถั่วฝักยาวมีใบจริงแล้ว2 คู่ 14 เริ่มให้ปุ๋ย 12-24-12หรือ 5-10-5อัตรา50-100กิโลกรัมต่อไร่หลังปลูกอายุ 30 วัน ให้ 12-24- อัตรา 20-25กิโลกรัม/ไร่
10ให้น้ำสม่ำเสมอไม่ควรแฉะ ขาดต้นจะแกร็น12
11.พรวนดินและกำจัดวัชพืช สม่ำเสมอ
12.ศัตรูพืช ได้แก่ เพลี้ยไฟ เต่าแตง หนอนแมลงวัน เจาะเถา หนอนเจาะผล เจาะฝัก เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง

1 Like

ขอบคุณคับ ขอนำไปแชร์นะคับ

1 Like