ก่อนหว่านคะน้าต้องลองพื้นด้วยอ่ะไร

ก่อนหว่านคะน้าต้องลองพื้นด้วยอ่ะไร

น่าจะเหมือนพืชทั่วไปนะ ปุ๋ยคอก มูลสัตว์ หรือพวกแกลบ

2 Likes

1.หลังไถดะ ตากดิน แล้ว
2.ใส่ปูนมาร์ล คามค่าวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยคอกเก่า ประมาณ 2 ตัน
3.ไถพรวน ตามหลังใส่ปูนและปุ๋ยคอก ทำให้ดินละเอียดร่วน
4.เตรียมการหว่านเมล็ดพันธ์ุคะน้า