มีที่ดิน5ไร่สระนำ้ครึง่ไร่อยากปลูกยางพาราและพืชผสมควรทำอย่างไร

มีที่ดิน5ไร่สระนำ้ครึง่ไร่อยากปลูกยางพาราและพืชผสมควรทำอย่างไร