อยากปลูกมะพร้าวเริ่มต้นยังงัยดีคะ

อยากปลูกมะพร้าวเริ่มต้นยังงัยดีคะ

6 Likes

1.วิเคราะห์ดินก่อน
2.ไถปรับพื้นที่ ด้วยผาน 3
3.ไถพรวน ปรับสภาพดินใส่ปูนตามค่าการวิเคราะห์ดินใส่ปุ๋ยคอก 1.5-2.0ตันต่อไร่
4.รูปแบบการปลูกมะพร้าวน้ำหอมนั้น ควรเป็นดินร่วน ร่วนทราย มีแล่งน้ำที่ให้แก่ต้นมะพร้าว แต่ ปลูกในที่ลุ่มแถบภาคตะวันตก สามารถยกร่อง หลังร่องกว้าง4-6เมตรท้องร่อง กว้วง 1.50 เมตร ตากดินประมาณ 2-3 เดือน กำหนดระยะปลูก 6X6เมตรหลุมขนาด .50X.50X.50 เมตร ส่วนที่ดอน ไถพรวน ตั้งเนินหลังเต่าหลังร่องกว้าง 3 เมตร กำหนดระยะปลูก 6X6เมตร ที่ดอนอาจต้องขุดสระ น้ำ2 งาน สำหรับเก้บน้ำไว้ให้แก่มะพร้าว การปลูกแบบสับหว่างทะแยงมุมกัน*มะพร้าวใหญ่ระยะ 8X8 เมตร
5.การจัดหา พันธ์ุ เป็นมะพร้าวน้ำหอม ชนิดก้นจีบ จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ขนาดหน่อ ควรไม่น้อยกว่า 2 ใบคลี่ สีเขียว การเพาะชำในวัสดุที่ร่วนเวลาถอนย้ายกล้าแล้วรากไม่ขาดและช้ำเสียหายมาก พันธ์ุมะพร้าวใหญ่ พันธ์ุลูกผสม ชุมพร 60
6.การปลูกใส่่ปุ๋ยคอกเก่า 5กิโลกรัม หินฟอสเฟต 0.50 กิโลกรัมเพื่อช่วยให้รากเดินดี และผสมคลุกเคล้ากับดินหน้าในหลุม วางหน่อมะพร้าวลงในหลุมกลบดินพอแน่น เสร็จแล้วป้กไม้เพื่อผูกยึดหน่อมะพร้าวไม่ให้หลุดลอย ไปเวลาฝนตกหนัก หลังจากมะพร้าวปลูกใหม่แตกใบใหม่ก็เริมให้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 หรือ 15-15-15+15-0-0อย่างน้อยปี 2 ครั้ง อัตรา 1 กิโลกรัม/ต้นแบ่งใส่ และควรเสริมด้วยธาตุรอง/เสริม 2-3 เดือน/ครั้ง

2 Likes