แนวคิดและเผือมีใครจะเอาไปปรับปรุงให้ดีกว่าเก่า

แนวคิดและเผือมีใครจะเอาไปปรับปรุงให้ดีกว่าเก่า https://stream.mux.com/uZz3jrRwDTrWwUwnS8HTjxn9PkOMDyPk6LF02lso2avk.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/uf3dvfmffg.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=MQN7e3U00eD2r02u7EDs6BsvbrQ2Ll4rBC19KKZEEYy58

1 Like