มังคุดต้องปลูกกับดินอะไรค่ะ

มังคุดต้องปลูกกับดินอะไรค่ะ

ดินร่วน ดินร่วนทราย หรือร่วนเหนียว มีอินทรีย์วัตถุสูง หน้าดินลึก ความเป็นกรดด่าง 5.5-6.5

ดินร่วนปนทราย อุ้มน้ำได้ ปรับดินก่อนปลูก