มะพร้าวใส่ปุ๋ยให้โตเร็วและผลดก

มะพร้าวใส่ปุ๋ยให้โตเร็วและผลดก

ถ้าเป็นมะพร้าวเล็ก ก็ใส่สูตร 16-16-16 เลย เสริมด้วยธาตุอาหารรอง

ขอเอาที่อ.มนูเคยตอบไว้มานะ

1.ปุ๋ย
1.1ปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ปุ๋ยคอก
1.ปุ๋ยอิทรีย์ เน้นปุ๋ยคอก หรือมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้อปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
2 ปุ๋ยเคมี
2.1 ช่วงมะพร้าวเล็กแนะนำ16-16-16หรือ 16-16-16+15-0-0อัตรา 1:1 หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต
2.2 ช่วงมะพร้าวให้ผลแล้ว ช่วงเตรียมต้นหรือฟื้นฟูต้นใช้ปุ๋ย 16-16-16การสร้างตาดอก ใช้ 8-24-24 หรือ9-24-24 ช่วงหลังติดผลที่มีคุณภาพใช้ 13-13-21หรือ12-12-17+2Mg เพื่อให้มะพร้าวหอมหวาน

2 Likes