เคยสั่งพันธ์ไม้ทางเฟสได้ของปลอมเสียเวลาตั้งหลายปี

เคยสั่งพันธ์ไม้ทางเฟสได้ของปลอมเสียเวลาตั้งหลายปี

3 Likes

นี่แหละเป็นเรื่องที่น่ากลัว ครับทำให้เราหลงทางเสียเวลา เรื่องแบบนี้ในอดีตก็มีการหรอกกัน ปลอมปนพันธ์ุไม้อยู่บ่อยๆ จนทำให้เกษตรกรบางรายเลยกลับมาเป็นนักผลิตและค้าพันธ์ุไม้เสียเองก็มี
1.ต้องจากแหล่งค้าไม้ใหญ่ที่ได้มาตรฐาน มีสติกเกอร์รับรอง
2.จากเกษตรกรข้างเคียง
3.จากหน่วยงานทางราชการ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเษตร หรือสถาบันการศึกษาฯ
4.ขอใบกำกับสินค้ามาเก็บไว้ด้วย หากปลอมปน จะสามารถดำเนินการทางกฏหหมายได้

1 Like