พันธุ์มันสัมปะหลังเก็บไว้ได้นานกี่เดือนครับ?

พันธุ์มันสัมปะหลังเก็บไว้ได้นานกี่เดือนครับ?

1 Like

ท่อนพันธ์ุสดควรตัดทิ้งไว้ไม่เกิน -15-20 วัน

1 Like

ไม่เกินเดือน รีบปลูกจะดีกว่า

1 Like

ขอบคุณครับ