ดินแชก่ปลูกอะไรได้

ดินแชก่ปลูกอะไรได้

คืออะไรคะ เหมือนจะพิมพ์ผิด

ดินแข็งต้องปรับปรุงดินก่อนคือ ไปหาใบไม้ ขี้ทุกชนิดมาใส่ และ em มาใส่เยอะ ๆ แล้วดินจะค่อยปรับตัว ปีแรกจะเหนื่อยหน่อย ควรปลูกแบบอินทรีย์พืชจะแข็งแรงกว่า ศึกษาจากโจนจันไดเอา

1 Like

1.ถ้าเป็นที่ดินแปลงใหญ่ เสนอว่าควรเอาดินไปวิเคราะห์ที่พัฒนาที่ดินจังหวัด
2.แล้วปรับปรุงบำรุงดิน ใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ ใส่ปุ๋ยคอก แล้วไถดะ และไถพรวน
3.หรือปลูก ปอเทือง พืชตระกูลถั่ว แล้วไถกลบเป็นการปรับปรุงบำรุงดิน