ข้าวมะลิ นาน้ำขังได้เดือนสิบวันควรใส่ปุ๋ยได้หรือยังใส่ปุ๋ยสูตรอะไรครับ

ข้าวมะลิ นาน้ำขังได้เดือนสิบวันควรใส่ปุ๋ยได้หรือยัง
ใส่ปุ๋ยสูตรอะไรครับ

ผมว่าใส่ได้แล้วนะ ข้าวระยะไหนแล้ว

ถ้านาข้าวหอมมะลิ ใส่ปุ๋ยครั้งแรก ใช้ 16-16-8 จำนวน 20-25 กิโลต่อไร่ สำหรับดินทรายหรือดินร่วน และ 16-20-0 จำนวน 20-25 กิโลต่อไร่สำหรับ ดินเหนียว

ถ้าสามารถซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมเองได้ ก็ใช้ 46-0-0 จำนวน 2 กระสอบ 18-46-0 จำนวน 1 กระสอบ และ 0-0-60 จำนวน 1 กระสอบ ผสมเข้าด้วยกัน และใส่ที่ผสมแล้วจำนวน 20 กิโลต่อไร่ครับ อันนี้สำหรับดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ แถวอีสานนะครับ

ส่วนครั้งที่สอง ใส่แต่ ยูเรีย 46-0-0 จำนวน 5-10 กิโลต่อไร่อย่างเดียวเลยครับ และไม่เกินวันที่20 กันยานะครับ

1 Like