ผักชีฝรั่งเหลืองค่ะ

ผักชีฝรั่งเหลืองค่ะ

1 Like

๑, ดินไม่สมบูรณ์ หรือ ไม่
ถ้าใช่ คงต้องปรับปรุงดินใส่ ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก และะาตุอาหารพืช ตามสมควร

๒.ถูกแดดจัดมากเกินไปหรือไม่ เพราะช่วงนี้อากาศร้อนจัด ความเข้มของแสงสูงมาก อาจจะต้องปรับความหนาของซาแลนด์

๓. ถอนดูราก มีอาการรากปมหรือ ไม่
ถ้าใช่ เป็นการเข้าทำลายของไส้เดือนฝอยรากปม เก็บรุ่นนี้จำหน่ายให้หมด
แล้ว
๑.ไถดิน หวา่นปอเทือง เมื่ อปอเทืองออกดอกประมาณ ๕๐% ไถกลบ แล้ว ใช้พื้นที่ได้
๒. ถ้าไม่อยากปลูกปอเทือง (เป็นวิธีที่ควบคุมไส้เดือนฝอยได้ดีที่สุด นะปัจจุบันนี้) ไถดินตากแดด ไว้ ๒ สัปดาห์ แล้ว ไถพลิกดินตากแดดอีก ๒ ครั้ง ทุก ๒ สัปดาห์ แล้วใช้พื้นที่ได้
๓. วิธีนี้ปฏิบัติค่อนข้างยาก แต่ได้ผลดีมาก ปล่อยน้ำท่วมแปลง ประมาณ ๓ เดือน แล้วใช้แปลงได้

ขอบคุณค่ะ

กำลังสนใจจะปลูกผักชีฝรั่ง ปลูกยากไหมคะ