มีใครปลูกข่าแแดงขายบ้างค่ะ บอกวิธีหน่อยค่ะ

มีใครปลูกข่าแแดงขายบ้างค่ะ บอกวิธีหน่อยค่ะ

5 Likes

อยากแนะนำขั้นแรกสุดๆ คือตรวจดินค่ะ จะได้จัดการดินต่อได้ถูก ค่อยมาเริ่มหาวิธีปลูกค่ะ

การปลูกข่าแดง
1.วิเคราะห์ดิน
2.ไถดะผาน3 ตากดิน15-30วัน
3.พรวนดินพร้อมปรับสภาพดินด้วยปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน พร้อมใส่ปุ๋ยคอกเก่า 1.5- 2.0 ตัน
4.ตั้งร่องแบบเนินหลังเต่า สูง40เซนติเมตร หลังร่องกว้าง 2.00 เมตร ช่องว่างระหว่างร่อง 50 เซนติเมตร
5.กำหนดระยะปลูก 60X 80 เซนติเมตร ระหว่างต้น60 เซนติเมตร ระหว่างแถว 80 เซนติเมตรปลูก3แถว/ร่อง
6.เลือกพันธ์ุที่จะปลูกได้แก่ ข่าแดง ชุบท่อนพันธ์ุด้วยยากันราก่อนปลูก
7หลังปลูก15-20 วันให้ปุ๋ย 15-15-15+15-0-0(2ต่อ1) อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่
8.ใส่ปุ๋ยเพื่อการสร้างหัวครั้งแรก อายุ 5 เดือน 13-13-21อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ ครั้งที่ 2 อายุ 8-9 เดือนให้สูตร 8-24-24หรือ9-24-24 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่
9.การให้น้ำสม่ำเสมอ แต่ไม่แฉะ
10.ดูแลและกำจัดศัตรูพืช ที่มาทำลายใบ
11.เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแล้ง อายุประมาณ 1ปี