ปลูกยางพาราต้องดูแลยังไงครับถีงจะไม่ตาย

ปลูกยางพาราต้องดูแลยังไงครับถีงจะไม่ตาย

ระวังโรคครับ โดยเฉพาะหน้าฝน

สำหรับการดูแลยางพาราสวนยางพาราไม่ให้ตาย
1การใส่ปุ๋ย แบ่งตามอายุ และชนิดดิน
อายุ(เดือน)----------ดินร่วนสูตร----ดินทรายสูตร–(อัตรา กรัม/ต้น)
หลังตั้งตัว------------18-10-6-------16-8-14-------------60
2-4 -----------------------------------------------------------90
6-------------------------------------------------------------120
11,14,และ17-----------------------------------------------190
23,29,35, และ41-------------------------------------------250
ทุกๆ 6 เดือน-เปิดกรีดหลังเปิดกรีดแล้วใส่ สูตร 15-15-15 หรือ 30-5-18 อัตรา 1 กิโลกรัม/ ต้น แบ่งใส่ 2ครั้งๆละ 0.5 กก.ต้นฝนและปลายฝน
2.ช่วงยางเล็กช่วงแล้งต้องดูแลให้น้ำสม่ำเสมอ
3.มีการกำจัดวัชพืช หรือปลูกพืชแซม
4.มีการตรวจแปลงบ่อยๆ หากพบยางผิดปกติจะได้แก้ปัญหาได้ทัน
5.กรีดยางอย่างถูกวิธี ที่อายุและเวลาเหมาะสม และไม่หักโหมให้น้ำยางออกมากๆ จะนำไปสู่หน้ายางแห้งตายนึ่ง