ขอความรู้หน้อยครับแปบขนาด2นิ้วไช้กลองนำ้เกษรขนาดเทาไรครับ..มือไหมครับ

ขอความรู้หน้อยครับแปบขนาด2นิ้วไช้กลองนำ้เกษรขนาดเทาไรครับ…มือไหมครับ

2นิ้วคัฟ

1 Like

ไช้เทากับขนาดของแปบหรือครับ

ใช่คัฟเท่าที่ผมพอรู้มานะคัฟ

1 Like

คอบคุณครับ

1 Like

ใช้กรองเกษตรข้อต่อขนาด 2 นิ้วครับ แต่อาจต้องพิจารณาชนิดของนำ้ เช่น นำ้จากบ่อบาดาล นำ้จากบ่อผิวดิน นำ้ชลประทาน หากเป็นนำ้ที่มาจากบ่อบาดาลควรเลือกกรองเกษตรแบบดิสที่สามารถกรองได้ละเอียดมากกว่าครับ