ปลูกตะไคร้แผ่นไหน

ปลูกตะไคร้แผ่นไหน

การปลูกตะไคร้ขาย
การเตรียมพื้นที่
1.ตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อทำการปรับสภาพดิน
2.ไถหรือพรวนดินผาน 7ลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตรใส่ปูนตามค่าการวิเคราะห์และปุ๋ยคอกเก่า 1.5-2.0ตัน
3.การเตรียมพันธ์ุปลูก พันธ์ุตะไคร้หยวก โดยนำหน่อพันธ์ุ มาแช่น้ำให้ท่วมโคน 5-7 วันจนเกิดรากใหม่(หากมีดินเลนปลูกด้วยดินเลนได้เลยโดยไม่ต้องแช่ต้นพันธ์ุ)
4.กำหหนดระยะปลูก100X100 เซนติเมตร ขุดหลุม กว้าง ยาวและลึก 50 เซนติเมตร
5. ปลูกเอียง 45องศา หลุมละ 3-5 ต้น ได้ตะไคร้ 1600 ต้น/ไร่
6. การให้ปุ๋ย หลังย้ายปลูกแล้วรากเริ่มเดิน 1เดือนใส่ปุ๋ย 15-15-15 +15-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่
หลังนั้นทุกๆ3เดือนให้15-15-15 +15-0-0อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่และหากไม่สมบูรณ์พอค่อยเพิ่ม 46-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่
7.ให้น้ำสม่ำเสมอช่วงเช้า อย่าให้แฉะ วันเว้น1-2วัน แล้วแต่สภาพอากาศ
8-อายุ7-8เดือนก็ขุดกอหรือแบ่งกอขายได้

2 Likes