ข้าวโพดหวานใบงิกยอดม้วนงอเปน อะไร

ข้าวโพดหวานใบงิกยอดม้วนงอเปน อะไร

1 Like

ส่วนมากเกิดจากยาฆ่าหญ้า ลองส่งรูปมาประกอบจะวินิจฉัยได้ถูกต้อง