แนะนำดูแลพุทราหน่อยครับ

แนะนำดูแลพุทราหน่อยครับ

1 Like

13-13-21 น่าจะช่วยเร่งหวานได้นะคะ

1.ปุ๋ยเคมี

 1. ช่วงบำรุงต้น ขยายผล 16-16-16
 2. ช่วงกระตุ้นออกดอก 12-24-12หรือ 8-24-24
  3)ก่อนผลแก่ 13-13-21
  หลังเก็บเกี่ยว ตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยคอก 10-15 กิโลกรัม/ต้น ปุ๋ยเคมี 16-16-16
  4.ให้น้ำสม่ำเสมอ
  5.กำจัดวัชพืช
  6.ดูแลกำจัดศัตรูพืชสำคัญ เพลี้ยไฟ หนอนเจาะผล
  7.ห่อผลกันหนอนเจาะ ผิวสวย ผลขยาย
  พุทรา1 พุทรา2