อยากขยายพันธุ์หอยขมทำอยางไรบ้าง

อยากขยายพันธุ์หอยขมทำอยางไรบ้าง