อย่ากรู้วีธิปลูกลำใย

อย่ากรู้วีธิปลูกลำใย

1 Like

การปลูกลำไย

ทำการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน
1.ไถปรับพื้นที่ ด้วยผาน 3 หรือ ผานระเบิดดานไปเลย แล้วตากดิน 1 เดือนเลย
2.ไถพรวนด้วย ผาน 7 ใสปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอก 1.5-2.0 ตัน/ไร่
3 ยกเนินหลังเต่าในที่ราบ สูง 50 เซนติเมตร ร่องกว้าง 3เมตร หรือยกโคกสูง 50 เซนติเมตร วงกลมกว้าง 3-เมตร กำหนดระยะปลูกบนเนินหลังเต่า 8X8, 10X10,12X12เมตร
4. ปลูกบนโคก เพื่อการระบายน้ำดี โดยทำหลุม 50X50X50เซนติเมตร ผสมหินฟอสเฟต 500 กรัม ปุ๋ยคอกเก่า 5.0กิโลกรัม ผสมกับหน้าดิน ในหลุมประมาณ 2/3 ของหลุม นำต้นกล้าตัดก้นถุงออกกรณีต้นเสียบกิ่ง จัดคายรากแก้วที่ขดออกหรือตัดปลายเล็กน้อย ตั้งต้นกล้าบนดินผสมแล้วกรีด ด้านข้างถุงออกด้านใดด้านหนึ่ง กลบดินจนท่วมระดับดินในถุงกล้าลำไยประมาณ 1 นิ้ว
5.ปักไม้ยึดต้น และพลางแสง
6. ทำการรดยารา ไฟทอปธอรา เนื่องรากกระทบกระเทือน
7.วันรุ่งขึ้นให้น้ำ3 วันติดต่อ จากนั้นเว้นเป็น 3 วันครั้ง ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ
8.ป้องกันจัดโรคและแมลง
9.ส่วนการใ้ห้ปุ๋ย
ปุ๋ยลำไยเล็ก มีดังนี้
9.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้ปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ปริมาณ 5.0กิโลกรัม/ต้น/ปี
9.2ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 16-16-16+15-0-0อัตรา 1:1 หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7หรือท่านจะใช้สุตรเสมออย่างเดียวเช่น 16-16-16อย่างเดียวก็ได้ ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต ปริมาณ ครั้ง 200-กรัม /ต้น ปีละ 2 ครั้ง
10 การตัดแต่งกิ่ง ควบคุมทรงพุ่มเตี้ย เพื่อให้ลำไยเตี้ย มีความสูงไม่เกิน 5.0เมตร สะดวกในการจัดการผลิต ห่อผล ทำลำไยคุณภาพ
11.ทำการเสริมราก หลังปลูกไปแล้ว 1ปี ตำต้น ประมาณ 1นิ้วเพื่อป้องกันการโค่นล้มหลังให้ผล ทำให้ลำไยโตเร็ว ออกผลเร็ว