จ่ะปลูกแก้วมังกร ครับอยากได้ความรู้เกี่ยว กับแก้วมังดรคระย

จ่ะปลูกแก้วมังกร ครับอยากได้ความรู้เกี่ยว กับแก้วมังดรคระย

1 Like

การปลูกแก้วมังกร
การเตรียมพื้นที่
1.ตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อทำการปรับสภาพดิน
2.ไถดะ ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ไถหรือพรวนดินผาน 7ใส่ปูนตามค่าการวิเคราะห์และปุ๋ยคอกเก่า 2-2.5 ตัน
4 ทำแปลงปลูกเป็นร่องเนินหลังเต่าสูง30-40เซนติเมตร กว้าง1.50เมตรร่องน้ำ 1.0เซนติเมตร เพื่อให้ดินระบายนน้ำดี รากแก้วมังกรสามารถชอนไชไปหาอาหารสะดวก และแลกเปลี่ยนประจุกับอากาศ อีกลดปํญหาโรคโคนเน่า เหี่ยว
5.ปลูก 3 แถว ระยะระหว่างหลัก 3.0และระยะระหว่างแถว3.50 เมตร
6. การให้ปุ๋ย หลังย้ายปลูกแล้วรากเริ่มเดิน ใส่ปุ๋ย 15-15-15 +15-0-0(2ต่อ1)
สำหรับปุ๋ยเร่งดอก ให้ปุ๋ย 8-24-24+แคลเซี่ยม-โบรอน
7.อาหารรองเพื่อให้แก้วมังกร เติบโตแข็งแรงดี ช่วยให้ออกดอกและติดผลดก
8.ให้น้ำสม่ำเสมอช่วงเช้า อย่าให้แฉะ วันเว้น1-2วัน แล้วแต่สภาพอากาศ
9.การปลูกแบบ หลัก หรือค้างก็ได้
แบบหลัก

แบบค้าง