พบด้วงชนิดนี้ในโคนต้นฝรั่ง คาดว่าเติบโตมาจากปุ๋ยคอกที่ใส่ต้นฝรั่ง เรียบถามผู้รู้ว่า เป็นอันตรายต่อต่นฝรั่ง และพืชอื่นๆ

พบด้วงชนิดนี้ในโคนต้นฝรั่ง
คาดว่าเติบโตมาจากปุ๋ยคอกที่ใส่ต้นฝรั่ง
เรียบถามผู้รู้ว่า เป็นอันตรายต่อต่นฝรั่ง และพืชอื่นๆ ไหมครับ

7 Likes

หนอนลักษณะดังกล่าว เป็นระยะตัวอ่อนของด้วงในกลุ่มโคลีออพเทอร่า(Coleoptera)มีมากกว่า 100ชนิด ตัวอ่อนอาศัยในดินมีทั้งกินรากพืช เช่น แมลงนูน แมลงกินูน แมลงนูนหลวง ด้วงกุหลาบ แมลงค่อมทอง เป็นต้น บางชนิดกินแค่เศษซากพืชตามขยะหรือกองปุ๋ย เช่น ด้วงแรดมะพร้าว ระยะตัวอ่อนไม่สามารถแยกชนิดได้ ต้องรอให้เข้าดักแด้จนเป็นตัวเต็มวัยจึงแยกได้ ตอนนี้จึงบอกไม่ได้ว่าจะทำลายรากพืชหรือไม่ อย่างไรก็ตามควรเก็บทำลายจะดีกว่าปล่อยไว้

1 Like

ขอบคุณครับ ยังมีในโคนต้นอีกเยอะครับ จะเร่งกำจัดครับ