ปลูกต้นมะม่วงในกระถางใส่ปุ๋ยมากไปค่าปุ๋ยในดินมีมากจะแก้ไขอย่างไรครับ

ปลูกต้นมะม่วงในกระถางใส่ปุ๋ยมากไปค่าปุ๋ยในดินมีมากจะแก้ไขอย่างไรครับ

ให้น้ำบ่อยๆครั้งละมากๆ ให้ชะล้างปุ๋ยออกไป