ขอวิธีเริ่มต้นปลูกกาเเฟหน่อยครับ

ขอวิธีเริ่มต้นปลูกกาเเฟหน่อยครับ

2 Likes

การปลูกกาแฟ
1.มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน
2.ไถปรับพื้นที่ ด้วยผาน 3 หรือ ผานระเบิดดานไปเลยแล้วตากดิน 1 เดือนเลย
3.ไถพรวนด้วย ผาน 7 ใสปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอก 1.5-2.0 ตัน/ไร่
4 ยกเนินหลังเต่าในที่ราบ สูง30-40 เซนติเมตร ร่องกว้าง2-3เมตร หรือยกโคกสูง 40 เซนติเมตร วงกลมกว้าง 3เมตร กำหนดระยะปลูกบนเนินหลังเต่า6X6หรือ 9X9หรือ12X12 เมตร ขึ้นกับไม้ร่มเงา เช่น อโวกาโด้ มะม่วง ฯ
5.พันธ์ุ โรบัสต้าเป็นกาที่ปลูกในที่ราบ ค่อนข้างชื้น ส่วนอราบิก้าปลูกบนที่สูงที่มีอากาศเย็น
6. การปลูก ปลูกบนโคก เพื่อการระบายน้ำดี โดยทำหลุม 50X50X50เซนติเมตร ผสมหินฟอสเฟต 300-500 กรัม ปุ๋ยคอกเก่า 2-3 กิโลกรัม ผสมกับหน้าดิน ในหลุมประมาณ 2/3 ของหลุม นำต้นกล้าตัดก้นถุงออก จัดคายรากแก้วที่ขดออกหรือตัดปลายเล็กน้อย ตั้งต้นกล้าบนดินผสมแล้วกรีด ด้านข้างถุงออกด้านใดด้านหนึ่ง กลบดินจท่วมระดับดินในถุงกล้ากาแฟประมาณ 1 นิ้ว
7.การดูแลเอาใจใส่ต้องดี มีการพลางแสงเบื้องต้นด้วยสแลนท์ และปลูกไม้ร่มไม้ใหญ่ กรณียังไม่มีไม้ใหญ่อยู่
8. ทำการรดยารา ไฟทอปธอรา เนื่องรากกระทบกระเทือน
9.หลังปลูกรดน้ำให้โชก วันรุ่งขึ้นให้น้ำ3 วันติดต่อ จากนั้นเว้นเป็น 3 วันครั้ง ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ
10.ส่วนการใ้ห้ปุ๋ย
กาแฟเล็กมีดังนี้
10.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้ปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ปริมาณ 5.0กิโลกรัม/ต้นปีละครั้ง
10.2การปุ๋ยกาแฟเล็กหลังปลูก แล้วประมาณ 1เดือนหลังที่ระบบรากใหม่เริ่มเดินโดยสังเกตว่ามีการแตกใบใหม่แล้วก็เริ่มให้ปุ๋ย สูตรเสมอ เช่น 15-15-15+15-0-0(2:1) อัตรา 150-350 กรัม/ต้น/ปี( ปี1-3 ส่วน อายุ 4ปีขึ้นไป ให้750-900 กรัม/ต้น/ปี ) แบ่งใส่ 3 ครั้ง
ส่วนกาแฟใหญ่ให้ผลแล้ว ช่วงออกดอกให้ปุ๋ย 8-24-24หรือ 12-24-12+แคลเซี่ยม-โบรอน แลช่วงบำรุงเมล็ดเน้น 13-13-21หรือ 12-12-17+2 Mg +แคลเซี่ยม-โบรอน
10.3ธาตุอาหารรอง ส่วนธาตุรองให้ฉีดพ่นทางใบ เน้นแม็กนีเซี่ยม สังกะสี แคลเซี่ยม-โบรอน +ปุ๋ยทางใบสูตรเสมอเช่น 20-20-20
11.การให้ปุ๋ยควรทำการพรวนดิน ใส่ปุ๋ยคอกเก่า และปุ๋ยเคมีไปพร้อมกับการพรวนดินจากชายพุ่มตกเป็นวงแหวนกว้าง 30 เซนติเมตรเพื่อให้ปุ๋ยคลุกเคล้าไปในเนื้อดิน เสร็จรดน้ำตามทันที
12.แหล่งพันธุ์คงสอบถามสำหรับโรบัส สอบถามสถานีวิจัยพืชสวนชุมพรและอราบก้าสอบถาม สถานีทดลองเกษตรที่สูง วาวี หรือสถานีทดลองเกษตรที่สูง ดอยมูเซอ ฯ กรมวิชาการเกษตร

2 Likes