ตากเป็นเมืองร้อนปลูกมันพันธุอะไรดีจึงจะทนแร้งคับ

ตากเป็นเมืองร้อนปลูกมันพันธุอะไรดีจึงจะทนแร้งคับ

มันที่ทนแล้งได้ดี คือมันสำปะหลังเท่านั้น

มันสำปะหลังเลยคับ