มีวิธีแก้ใบเหลืองใน โหรพา แมงลัก ไหมคะ

มีวิธีแก้ใบเหลืองใน โหรพา แมงลัก ไหมคะ

7 Likes

เป็นอาการของโรคราน้ำค้าง ถ้าใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชได้

สารป้องกันกำจัดโรคพิชที่มีประสิทธิภาพสำหรับโรคราน้ำค้าง เช่น สารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลิคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก
** จะมีจำหน่ายในลักษณะของสารผสมกับสารประเภทสัมผัสในการพ่นพยายามพ่นด้านใต้ใบ เพราะเชื้อเจริญอยู่ที่ด้านใต้ใบ และสารฯไม่สามารถซึมจากด้านบนใบไปสู่ด้านใต้ใบได้

โรคราน้ำค้างครับ ลองสารเมตาแลกซิลดู พ่นให้โดนส่วนที่เป็นจะตรงจุดสุด