ข้าวบัดจากการฉีดยาเช้ือราออกรวงไม่พร้อมกันทำงัยค่ะ

ข้าวบัดจากการฉีดยาเช้ือราออกรวงไม่พร้อมกันทำงัยค่ะ

1 Like

หลายเจ้าก็ออกรวงไม่พร้อมกันพ่นปุ๋ยฮอโมนเกร็ดเขียวให้ปลิวไปกับลม3วันครั้งเร่งเข้าช่วงแรกผมก็เป็น