จะลงทุนปลูกปาล์มน้ำมันใช้ทุ่นเท่าไหร่ครับ

จะลงทุนปลูกปาล์มน้ำมันใช้ทุ่นเท่าไหร่ครับ

1 Like

มีที่ดินหรือยัง

ลองคิดสิ่งที่พอเห็นได้
1.ที่ดินไร่ละ?
2 วิเคราะห์ดิน
3ค่าปรับพื้นที่ ไร่ละ5,000-7,000 ไถดะ ผาน 3 และไถพรวน
4ใส่ปุ๋ยคอกเก่า 2 ตัน 16,000บาท
5.ปุ๋ยเคมี ให้ปาล์ม เล็ก 25 ต้น 25กิโลกรัม
6.ค่าปลูกต้นๆละ 10 บาท 250 บาท
7.ค่าติดระบบการให้น้ำ ไ่ร่ละ5000-7000 บาท/ไร่
8.ทำพลางแสง ต้นๆละ 10-15 บาท /ต้น
9.ค่าต้นพันธุ์ ต้นละ?
พอสังเขปไปคิดต่อเองนะ ราคาค่าใช้จ่ายอาจสูงหรือต่ำกว่านี้

มีแล้วครับ

ขอบคุณครับ

300000 พอมั๊ยครับ