ขอความรู้เกี่ยวกับ เกษตรทฤษฎีใหม่หน่อยนะคะ//ขอบพระคุณค่ะ🤗

ขอความรู้เกี่ยวกับ เกษตรทฤษฎีใหม่หน่อยนะคะ//ขอบพระคุณค่ะ🤗

1 Like

ตีความง่ายๆ คือเป็นการทำการเกษตรแบบครบวงจร

ขั้นแรกนั้นเน้นที่ดินกับน้ำเป็นตัวตั้งแล้วทำการปลูกพืช ทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน แบ่งพื้นที่ร้อยละ 30 เป็นพื้นที่บ่อเก็บน้ำและทำการประมง อีกร้อยละ 30 ปลูกข้าว และร้อยละ 30อีกส่วนปลูกพืชไร่พืชสวนเลี้ยงเป็ด ไก่ และอีกร้อยละ 10 ของพื้นที่ใช้เพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัยและโรงเรือน

ขั้นที่สอง คือ เมื่อทำขั้นแรกสำเร็จ มีผลผลิตเหลือจากการใช้ในครัวเรือน เกษตรกรก็ต้องจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย เพื่อแปรรูปและทำการตลาด โดยไม่ต้องฝากผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้ได้รับกำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วย ขณะเดียวกันเมื่อตั้งกลุ่มกันขึ้นมาแล้ว ก็ควรมีการแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้ต่อไป และควรมีสวัสดิการต่างๆ เพื่อหนุนวิถีชีวิตเกษตรกรให้มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ

ขั้นที่สามคือเมื่อเกษตรกรกินดีอยู่ดีขึ้น ก็จะเริ่มมีกำลังซื้อในอุปกรณ์เครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่างๆ ก็ต้องนำเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง มาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองราคาการซื้อของใช้ในชีวิตของเกษตรกร เรียกว่าใช้กลุ่มเครือข่ายที่สร้างขึ้นมาต่อรองเรื่องราคา

วิธีการมีหลากหลาย หลักสำคัญคือต้องพึ่งปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุด เช่นข้าวไม่ซื้อก็ต้องปลูกเอง ปุ๋ยไม่ซื้อก็ทำเอาเอง ไม่มีใบไม้ทำปุ๋ยก็ต้องปลูกต้นไม้เอาใบ น้ำไม่มีก็ต้องขุดสระ ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทั้งหมด ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ และภูมิสังคม ผมเชื่อ
ว่าคุณเก่งพอจะหาข้อมูลมากมายได้ สิ่งสำคัญคือลงมือทำเลยครับ เดี๋ยวปัญหาจะทำให้เราเก่งเองถ้าไม่ถอย