มีวิธีเร่งมะเขือยาวและเจ้าพญาสูตรใหนดีค่ะ ขอบคุณค่ะ

มีวิธีเร่งมะเขือยาวและเจ้าพญาสูตรใหนดีค่ะ​ ขอบคุณค่ะ

1 Like

การปลูกมะเขือยาว
1นำดินส่งวิเคราะห์
2.ไถผาน7พรวนตากดิน 7-15 วันพร้อมปรับปรุงดินโดยใส่ปูนมาร์ล ตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยคอกเก่า 2.0 ตัน/ไร่+15-15-15อัตรา 30 กิโลกรัม/ไร่ ตั้งแปลงสูง 30-50 หลังแปลงกว้าง 120 เซนติเมตรระหว่างร่อง 50เซนติเมตร
3.กำหนดระยะปลูกระยะปลูก 80X100เซนติเมตร (ระหว่างต้น 80 เซนติเมตร ระหว่างแถว 100 เซนติเมตร)ปลูก 2 แถว/แปลง โดยเพาะกล้าในกะบะเพาะกล้า กล้ามีใจริงสูงประมาณ 10 เซนติเมตรย้ายลงปลูก
4.การใส่ปุ๋ยเคมีช่วงย้ายกล้า 7-10 วัน–46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัม/ไร่
5.การบำรุงต้นหลังย้ายปลูก 30 วันใส่ 15-15-15 หรือ 13-13-21+15-0-0(2ต่อ1) อัตรา30 กิโลกรัม/ไร่ โรยข้างต้นแล้วพรวนดินกลบ
6.การให้ปุ๋ยช่วงออกดอก 13-13-21 หรือ8-24-24 อัตรา 50-100กิโลกรัม/ไร่โดยทะยอยแบ่งใส่ทุกๆ 20 วัน
7.ให้น้ำสม่ำเสมอ
8.การป้องกันกำจัดศัตรูพืช โรคโคนเน่า แมลงกัดกินใบและผล เพลี้ยไฟ ใบหงิก/ใบด่าง หนอนเจาะต้น
9.กำจัดวัชพืช สม่ำเสมอโดยวิธีกล