วิธีรักษาหน้ายางตายนึ่งแก้อย่างไรครับ

วิธีรักษาหน้ายางตายนึ่งแก้อย่างไรครับ

1 Like

ยางอายุกี่ปี พอจะมีภาพประกอบไหมครับ

การแก้ปัญหา หน้ายางตายนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น ยางตายนึ่งแบบชั่วคราว หรือ ยางตายนึ่งแบบถาวร สถาบันยาง กรมวิชาการเกษตร ได้แนะนำไว้ ดังนี้
๑.เอาใจใส่บำรุงรักษาสวนยางให้สมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มปลูก
๒.ใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมตามจำนวนและระยะเวลาที่ทางวิชาการแนะนำ
๓. ใช้ระบบกรีดยางให้ถูกต้องและเหมาะสมกับพันธุ์ยาง
๔. อย่ากรีดยางเมื่อยางยังไม่ได้ขนาดเปิดกรีด
๕.หยุดกรีดยางในขณะยางผลัดใบ