ถามผู้รู้ครับการเตรียมดินปลูกต้องทำงัยครับ

ถามผู้รู้ครับการเตรียมดินปลูกต้องทำงัยครับ

1 Like

เอาดินไปตรวจก่อน แล้วปรับปรุงดินตามสมควรคับ

ถามผู้รู้ครับการเตรียมดินปลูกต้องทำงัยครับ

การเตรียมดินปลูกพืชแบบไม่ยกร่อง
1นำดินส่งวิเคราะห์
2.ไถผาน7พรวนตากดิน 7-15 วันพร้อมปรับปรุงดินโดยใส่ปูนมาร์ล ตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยคอกเก่า 2.0 ตัน/ไร่
3.ยกร่องเนินหลังเต่า สูงกว้างตามที่เราต้องการ
4.ปลูกพืช
กรณียกร่องแบบภาคกลาง
1.ยกร่องหลังร่องกว้าง 4เมตร ท้องร่องกว้าง 1.50เมตร ลึก 1.0 เมตร
2.ตากตินให้แห้ง 1-2เดือน
3.พลิกหน้าดินเพื่อให้หน้าดินเดิมกลับขึ้นมาอยู่ด้านบนตากดิน 15 วัน
4.ส่งดินไปวิเคราะห์
5.ปรับปรุงดินใส่ปูนตาค่าวิเคราะห์+ปุ๋ยคอกตีคลุกเคล้ากับการพรวนเลย
6.ปลูกพืช