อยากปลูกแบบสวนผสม แต่ดินเป็นดินทราย เพิ่งมีที่แปลงเล็กๆพร้อมบ้านจึงเริ่มคิดจะปลูกผักและต้นไม้ค่ะ ท่านใดสะดวกรบกวนแนะนำกา

อยากปลูกแบบสวนผสม แต่ดินเป็นดินทราย เพิ่งมีที่แปลงเล็กๆพร้อมบ้านจึงเริ่มคิดจะปลูกผักและต้นไม้ค่ะ ท่านใดสะดวกรบกวนแนะนำการปลูกหรือพืชที่ควรปลูกด้วยนะคะย้ายถิ่นฐานมาจากสมุทรปราการค่ะ

5 Likes

1.เตรียมการเรื่องน้ำ โดยขุดสระเก็บกักน้ำ 0.5-1.0 งาน
2.ส่งตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด หรือ สวพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมวิชาการเกษตร
3.ทำการไถพรวนพร้อมปรับปรุงดินตามค่าวิเคราะห์ดิน+ปุ๋ยคอกเก่า 1-2 ตัน
4.เลือกชนิดพืช ได้แก่มะม่วงเศรษฐกิจ เช่น น้ำดอกไม้สีทอง เขียวเสวย ขนุน มะขามเปรี้ยว หรือ อะโวกาโด้ ฯ

1 Like

ปรับปรุงดินก่อนปลูกเถอะค่ะ ใส่ปุ๋ยคอกเก่าหรือปลูกปอเทืองไถกลบช่วงออกดอกเอา แต่ถ้ารอไม่ไหวอาจจะต้องยกแปลงปลูกแล้วผสมด้วยปุ๋ยคอกเก่าค่ะ ถ้าไม่ปรับปรุงดินก่อน ปลูกต้นอะไรไปก็ไม่งามอยู่ดี

ทำโคกหนองนาเลยครับ