วิธีปลูกและดูแลขนุน

วิธีปลูกและดูแลขนุน

วิธีปลูกและดูแลขนุน

1.นำดินไปตรวจวิเคราะห์
2.ไถดะผาน3 ตากดินประมาณ2สัปดาห์
3.ใส่ปูนตามค่าวิเคราะ์และปุ๋ยคอกเก่าประมาณ 2ตัน
4.ไถพรวนผาน7หลังใส่ปุ๋ย
แล้ว
5.ยกร่องเนินหลังเต่าสูง40เซนติเมตรกว้าง3-4เมตร
6.กำหนดระยะปลูก 6x6,8x8เมตรหลุม50x50x50เซนติ
เมตร
7.ลองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟต 300-กรัมแล้ววางถุงต้นกล้าขนุนกรีดก้นแล้วดูรากขดตัดปลายรากขดออกเล็กน้อยวางในหลุมอย่าให้จมลึกแล้วกลบดินปิดดินเดิม้ล็กน้อย
8.คลุมโคน พลางแสงปักไม้ยึดต้น รดน้ำตามทันที 3วันแรกให้น้ำต่อเนื่องต่อไปวันเว้น1-3วัน
9. การให้ปุ๋ย
9.1หลังรากเดินดีแล้ว ให้ปุ๋ย 16-16-16หรือ 17-17-17+15-0-0(2ต่อ1) 300กรัม/ต้นเสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน
9.2 สำหรับขนุนเริ่มให้ผล
1)ก่อนออกดอกให้ปุ๋ย 8-24-24หรือ 9-24-24 +เสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน แล้วงดน้ำ
2)หลังติดผลขยายผลด้วย 16-16-16หรือ 17-17-17+15-0-0(2ต่อ1)
3)หลังผลอายุ 3เดือนให้ปุ๋ย 13-13-21พัฒนาคุณภาพเนื้อ เพิ่มความหวาน
10.ให้น้ำสม่ำเสมอ แต่อย่าให้แฉะ แบบเปียกสลับแห้ง
11.โรค รากเน่าโคนเน่า หนอนเจาะลำต้น หนอนเจาะผล

IMG_0535