ผมปลูกทุเรียนได้สองเดือนครับ..มีปัญหาใบร่วงยืนต้นตายครับ

ผมปลูกทุเรียนได้สองเดือนครับ…มีปัญหาใบร่วงยืนต้นตายครับ

8 Likes

ใส่ปุ๋ยพ่นยาอะไรไปบ้างครับ

สภาพดินเป็นยังไงครับ

ตรวจสอบดูว่า ต้นทุเรียนมีอาการตามที่บรรยายข้างล่างหรือไม่

เชื้อเข้าทำลายที่ระบบรากต้นทุเรียน ทำให้รากเป็นสีน้ำตาล เมื่อรากเน่ามากใบทุเรียนในระดับปลายกิ่ง แสดงอาการซีดเหลือง ชะงักการเริญเติบโต และต่อมาใบร่วงโดยเริ่มจากใบส่วนปลายกิ่งก่อน

ถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงวา ดินบริเวณนั้นมีเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า (Phytophthora
) ในปริมาณที่สูงมาก จนสามารถทำให้พืชเสียหายตั้งแต่ต้นยังเล็ก

แนวทางการจัดการโรครากเน่าโคนเน่า

ถ้าจะถอนต้นเดิมออกและปลูกใหม่ทดแทน เลี่ยงจากหลุมเดิมเล็กน้อย

๑. ปรับดินบริเวณหลุมปลูกด้วยปูนขาว ทิ้งไว้ประมาณ ๒ -๓ สัปดาห์

๒. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก

๓.หลังย้ายปลูกหว่านรอบโคนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐:๔ กก.

ส่วนต้นที่ยังไม่แสดงอาการในสวน

หว่านรอบโคนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐:๔ กก.

3 Likes