ปลูกข้าวโพดและมันฝรั่งอยากไห้ได้ผลผลิตสูงสุดมีวิธีจัดการอย่างไรครับ

ปลูกข้าวโพดและมันฝรั่งอยากไห้ได้ผลผลิตสูงสุดมีวิธีจัดการอย่างไรครับ

2 Likes

การปลูกข้าวโพดและมันฝรั่งให้ได้ผลผลิตสูง มีปัจจัยหลัก
1.เตรียมการตรวจวิเคราะห์ดิน ปรับสภาพและโครงสร้างดิน ไถพรวน ตั้งร่องปลูก ฯ
2จัดหาพันธ์ุดีที่ให้ผลผลิตสูงคุณภาพดี ต้านทานโรค
3ให้ปุ๋ยสอดคล้องกับความต้องการ และพํฒนาการของพืช เช่นปุ๋ยสูตร 16-16-16หรือ15-15-15 ใหช่วงต้นกำลังเจริญเติบโต ช่วงออกดอกเน้น 12-24-12 และช่วงติดฝัก หรือลงหัวเน้นตัวท้ายสูง 12-12-17 หรือ13-13-21 ก็ได้
4.การให้สม่ำเสมอ ตามความต้องการพืช
5.การป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและเหมาะสม
6.เก็บเกี่ยวผลผลิตที่สุกแก่เหมาะสมและถูกวิธี

1 Like