โรคเน่าผักมาแน่! หมั่นเติมแคลเซียม-โบรอนป้องกันได้ อ่านต่อที่นี่!

โรคเน่าผักมาแน่! หมั่นเติมแคลเซียม-โบรอนป้องกันได้ อ่านต่อที่นี่!

วิธีป้องกันและรับมือ

  1. เลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีการระบาดมาก่อน และมีการระบายน้ำที่ดี

  2. ไถพรวนดินก่อนปลูกให้ลึกมากกว่า 20 เซนติเมตรจากผิวดิน และตากดินไว้นานกว่า 1 สัปดาห์ เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคในดิน

  3. ไม่ปลูกพืชแน่นเกินไป เพื่อไม่ให้มีความชื้นสูง

  4. หลีกเลี่ยงการให้น้ำแบบพ่นฝอยในบริเวณที่พบโรค เนื่องจากจะทําให้เชื้อกระจายไปสู่ต้นข้างเคียงได้

  5. ระมัดระวังไม่ให้ส่วนต่าง ๆ ของพืชเกิดแผล ซึ่งเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าทําลายพืช

  6. ดูแลไม่ให้พืชขาดธาตุแคลเซียม และโบรอน เพราะจะทําให้พืชเกิดแผลจากอาการปลายใบไหม้และไส้กลวง ทําให้เชื้อเข้าทําลายได้ง่าย

  7. สํารวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเมื่อเริ่มพบอาการของโรค ให้ขุดต้นที่เป็นโรคนําไปทําลายนอกแปลงปลูก

  8. ทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรหลังใช้กับต้นที่เป็นโรค

  9. หลังการเก็บเกี่ยว ควรไถกลบเศษพืชผักทันที และตากดินไว้ระยะหนึ่งแล้วไถกลบอีกครั้ง เพื่อลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรค

  10. แปลงที่มีการระบาดของโรค ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และข้าวโพด เป็นต้น

ที่มา: http://at.doa.go.th/ew/pdf/247_jul63_3.pdf

11 Likes