ทำอย่างไรให้ปามออกลูกดก

ทำอย่างไรให้ปามออกลูกดก

1 Like

การตรวจวิเคราะห์ดิน** และปรับสภาพดินทุกปี เพื่อให้ดินปลดปล่อยธาตุอาหารได้อย่างสมบูรณ์ไม่การตรึงธาตุอาหารบางตัวไว้
1.มีการใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักทุกๆปี ปุ๋ยคอกที่ได้จากการเลี้ยงตามธรรมชาติ ไม่ใช้โซดาไฟ หรือสารเคมีอื่นใดมาทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงสัตว์สำหรับปุ๋ยมูลสัตว์ที่ได้จากธรรมชาติยิ่งปลอดภัยมากและ เนื้อปุ๋ย(์N-P-K)สูงที่คือขี้ค้างคาว รองลงมาได้แก่ ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า ขี้ช้าง
2.มีการใส่ปุ๋ยปาล์มอายุต่างๆและวิธีการใส่ ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.ทำการตัแต่งทางปาล์มใหสะอาดโปร่ง
4 .ทำการช่วยผสมก็จะเพิ่มโอกาสการติดผลเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะผสมด้วยแรงงานคน หรือใช้อุปกรณ์ปลดปล่อยสารหอมระเหยล่อด้วงงวงตัวผู้มาช่วยผสม