ดินที่เคยปลูกสับปะรดแล้วปลูกต้นพริกปลูกไม่งามจะมีวิธีปรับดินอย่างไรครับ

ดินที่เคยปลูกสับปะรดแล้วปลูกต้นพริกปลูกไม่งามจะมีวิธีปรับดินอย่างไรครับ

ผมไม่ทราบกรรมวิธีในการเตรียมดิน
1 การไถพรวนลึกขนาดไหนเอาต้นออกมาหรือเปล่า ถ้ายังตอแล้วไถกลบ เข้าใจว่าต้นยังย่อยสลายไม่หมด เกิดขบวนการตรึงไนโตรเจนจากดิน ทำให้ปริมาณไนโตรเจนลดลง เวลาปลูกพืชใดๆลงไปใหม่ก็ไม่ค่อยงาม
2.มีการตรวจวัดความกรดด่างของดินหรือไม่ และปรับสภาพดินก่อน ด้วยปูนมาร์ล และใส่ปุ๋ยคอกเก่าเพื่ไถกลบคลุกเคล้าไปด้วยกันเลย
3.กรณีจากข้อ1. ให้ใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงๆเพื่อชดเชยไนโตรเจนให้แก่ดิน
4. การฟื้นฟูให้พริกงามให้ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบแทน ผสมไปกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเลยก็ได้