รบกวนนิดครับ มีที่นาอยู่บางระกำ ดินเป็นดินเหนียวปนทราย ประมาณ 3 ไร่ครึ่ง สนใจจะปลูกไผ่ กะว่าจะไถผานทำเป็นร่อง เพื่อป

รบกวนนิดครับ

มีที่นาอยู่บางระกำ ดินเป็นดินเหนียวปนทราย ประมาณ 3 ไร่ครึ่ง

สนใจจะปลูกไผ่ กะว่าจะไถผานทำเป็นร่อง เพื่อปลูกไผ่

จะปลูกได้ม้ายครับ แล้วถ้าปลูก จะปลูกไผ่ ชนิดไหนครับ

1 Like

การปลูกไผ่
1การเตรียมพื้นที่ปลูก
1.1) ส่งตรวจวิเคราะห์ดิน
1.2) ปรับพื้นที่ผาน 3ตากดิน 15-30 วัน และปรับโครงสร้างดิน โดยไถพรวนผาน 7 ปรับระดับพื้นที่ ขณะปรับเติมปุ๋ยคอกไปเลย พร้อมกับไถพรวนอัตรา 1.5-2.0 ตันต่อไร่
การกำหนดระยะ ไผ่ใหญ่ ไผ่ตง หม่าจู 8X8 เมตรหรือ 6X8เมตรขึ้นกับความสมบูรณ์ของดิน ดินเลวปลูกถี่ ดินดีปลูกห่าง ส่วน ไผ่เล็ก ไผ่รวก ระยะปลูก 4X4 เมตร
1.3 ทำหลุมขนาดหลุมปลูก 50X50X50 เซนติเมตร
การให้ปุ๋ย
1.ปุ๋ยคอก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร่ ใส่ต้นฤดูฝนและ ทุกๆปี
2.ปุ๋ยเคมี 15-15-15 +15-0-0+26.5CaOอัตรา 50 -100กิโลกรัม/ไร่ช่วง 1-2ปี 3-5ปีให้100-200กิโลกรัม/ไร่ อัตราที่สามารถปรับให้เหมาะกับการเติบโต ต้นเล็กให้ในปริมาณน้อย และค่อยๆเพิ่ม ควรแบ่งใส่ปีละ2-3ครั้ง (ต้น-กลาง- ปลายฝน)
การให้น้ำ สม่ำเสมอ
การกำจัดวัชพืช สม่ำเสมอ
ศัตรูพืชสำคัญ หนอนไชหน่อ และเพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน

ขอบคุณครับ