ผมกำลังจะปลูกส้มโอครับปลูกอย่างไรถึงจะถูกต้องครับ

ผมกำลังจะปลูกส้มโอครับปลูกอย่างไรถึงจะถูกต้องครับ

4 Likes

ขุดหลุมปลูกกว้างxยาวxลึก 50ซม. ผสมดินรองก้นหลุมกับปุ๋ยคอก+ปูนขาว+หินฟอสเฟต 0-3-0 แล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์แล้วค่อยปลูกครับ

2 Likes

ผมกำลังจะปลูกส้มโอครับปลูกอย่างไรถึงจะถูกต้องครับ

การปลูกส้มโอ
1วิเคราะห์ดินก่อน
2.พรวนดิน ใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอก 1.5-2.0 ตัน/ไร่
3 ยกเนินหลังเต่าหรือยกโคกการเตรียมดิน เพื่อการระบายน้ำดี** ยกโคกสูง 40 เซนติเมตร วงกลมกว้าง 2-เมตร กำหนดระยะปลูกบนเนินหลังเต่าหรือยกร่องกว้าง4 เมตร รองน้ำ กว้าง1.5เมตร ในที่ลุ่ม
4.การปลูกในหลุม บนโคกที่เตรียมไว้ ระยะปลูก6X6, เมตร
5.การปลูกกิ่งตอนชำ โดยทำหลุม 50X50X50เซนติเมตร ผสมหินฟอสเฟต 300-500 กรัม ปุ๋ยคอกเก่า 5.0 กิโลกรัม ผสมกับหน้าดิน ในหลุมประมาณ 2/3 ของหลุม นำต้นกล้าตัดก้นถุงออก จัดคายราก ตั้งต้นกล้าบนดินผสมแล้วกรีด ด้านข้างถุงออกด้านใดด้านหนึ่ง กลบดินจนท่วมระดับดินในถุงกล้าส้มประมาณ 1 นิ้ว
6.การดูแลเอาใจใส่ต้องดี มีการพลางแสง
7. ทำการรดยารา ไฟทอปธอรา เนื่องรากกระทบกระเทือน
8.หลังปลูกรดน้ำให้ชุ่มวันรุ่งขึ้นให้น้ำ3 วันติดต่อ จากนั้นเว้นเป็น 3 วันครั้ง ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ
9.การให้น้ำ1วันเว้นเป็น 3 วันครั้ง ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ
10.หลังที่ส้มโอเริ่มตั้งตัวแล้ว โดยส้มจะแตกใบใหม่ ให้ใส่ปุ๋ย 15-15-15 +15-0-0+26.5CaOหรือ 25-7-7 เพื่อกระตุ้นการเจรฺิญเติบโต+แคลเซี่ยม-โบรอน สังกะสี แม็กนีเซียม
11..ป้องกันจัดโรคและแมลง หนอนชอนใบ หนอนแก้วกินใบส้ม เพลี้ยไฟ ไรแดง ฯ
12.การพรวนดิน ทำให้ดินร่วนโปร่ง รากส้มโอสามารถชอนไชไปหาน้ำและอาหารได้สะดวก อีกทั้งรากได้สัมผัสอากาศเพื่อแลกเปลี่ยนประจุ ทั้งๆที่ไม่ยังไม่ใส่ปุ๋ยก็ช่วยให้ส้มโอเจริญเติบโตขึ้นอีก
ประมาณ 30 %เลย พรวนช่วงทุเรียนเล็กทุกๆปี
13การใส่ปุ๋ย
13.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้ปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ทุกปีๆละครั้ง
13.2 ปุ๋ยเคมีส้มยังไม่ให้ผล ยังแนะนำ 16-16-16+15-0-0+26.5CaO หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต ได้แก่ แคลเซี่ยม-โบรอน สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วยให้ใบอ่อนแข็งแรง การให้ปีละ4 ครั้ง
14.การตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้ได้ส้มต้นเตี้ย โครงสร้างแข็งแรงทำปีละ1-2 ครั้ง เพื่อบังคับทรงพุ่มให้เตี้ยเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการสวนภายหลัง ไปสู่การทำส้มคุณภาพ การห่อผล
15.สำหรับการดูแลส้มให้ผลแล้ว
8.1การให้ปุ๋ย คอกปีละครั้ง 15-20 กิโลกรัม/ต้น ปุ๋ยเคมี 16-16-16+15-0-0+26.5CaO+แคลเซี่ยม-โบรอน สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วงบำรุงต้น และหลังติดผลขยายผล อัตรา2-3กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง ช่วงผลโตพัฒนาความหวาน 13-13-21 หรือทางดิน หรืออาจเสริม0-0-60 ทางใบเสริมแคลเซี่ยม-โบรอน สังกะสี แม็กนีเซียม
9.เก็บเกี่ยวที่อายุ 210-240 วันหลังดอกบานแล้วแต่พันธ์ุ
การยกร่อง

ปลูกใหม่

ส้มที่ดอนปลูกบนเนินหลังเต่า