ปลูกข้าวโพดให้ได้ผลผลิตสูง ตอนนี้ไถทิ้งไปรอบแล้วข้าวโพดขึ้นไม่ดีค่ะรอปลูกใหม่

ปลูกข้าวโพดให้ได้ผลผลิตสูง ตอนนี้ไถทิ้งไปรอบแล้วข้าวโพดขึ้นไม่ดีค่ะรอปลูกใหม่

1 Like

ปลูกข้าวโพดขึ้นไม่ดีนั้นปัญหา น่าจะมาจากเมล็ดพันธ์ุเก่า เปอร์เซนต์ความงอกก็ต่ำ เป็นเมล็ดพันธ์ุเก็บเองหรือไม่ และมีการคลุกเมล็ดหรือไม่
แนะนำ ควรเป็นเมล็ดพันธ์ุที่มีจำหน่ายจากแหล่ที่เชื่อถือได้ มีการคลุกเมล็ด กันโรค แมลง
ส่วนการทำให้ได้ผลผลิตสูง
1.การเตรียมดินดี
2พันธ์ุดีให้ผลผลิตต่ไร่สูง
3.การจัดการปุ๋ย และน้ำอย่างเหมาะสม
4.การป้องกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและเหมาะสม

1 Like