ปลูกขึ้นช่าย..ต้องดูแลอย่างไร..ตั้งแต่เริ่มแตกใบ..ครับ

ปลูกขึ้นช่าย…ต้องดูแลอย่างไร…ตั้งแต่เริ่มแตกใบ…ครับ

1 Like

ขึ้นช่ายชอบน้ำ ต้องหมั่นรดน้ำบ่อยๆค่ะ

1 Like

หาพันธุ์จากไหนครับ ผมอยากจะเอามาปลูกบ้าง

2 Likes

ผมใช้…นกแดง…คับ

ปลูกขึ้นช่าย…ต้องดูแลอย่างไร…ตั้งแต่เริ่มแตกใบ…ครับ

1. การถอนแยก หลังคึ่นช่ายอายุ7-10วันให้ถอนแยกเหลือเป็นต้นเดี่ยวๆ ระยะห่างกัน 10 เซนติเมตร
2.การให้ปุ๋ย
2.1ครั้งที่1. เมื่อต้นคึ่นช่ายอายุ 7-10 วัน ให้รดรดโคนด้วย 21-0-0 อัตรา 15-30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
2.2ครั้งที่2. เมื่อต้นคึ่นช่ายอายุ15-20 วันหลังหว่าน ให้ปุ๋ย27-0-0 อัตรา 15-20 กิโลกรัม/ไร่
2.3ครั้งที่3. เมื่อต้นคึ่นช่ายอายุ30 วันหลังหว่าน ให้ปุ๋ย15-15-15 อัตรา 15-20 กิโลกรัม/ไร่
3.ทำที่พลางแสงด้วยสแลนท์ 50%
4.ให้น้ำสม่ำเสมอ อย่าให้แฉะ
5.หมั่นดูแลศัตรูพืช และวัชพืชสมำ่เสมอ